پلن رایگان

رایگان 60 روز
تعداد مجاز ارسال آگهی: 30 فعال برای: 60 روز
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 30 آگهی

پلن پرمیوم

15,000تومان 90 روز
تعداد مجاز ارسال آگهی: 100 فعال برای: 90 روز
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 100 آگهی